UE i PFR

Miło nam poinformować, że firma Leguna Mariusz Ciołko otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0454/19 pn. „Gościnna Villa Regent zwiększenie możliwości świadczenia usług w Tykocinie” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000  

Celem głównym realizowanego projektu jest zwiększenie możliwości świadczenia usług w Villi Regent przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. 

Planowane efekty rezultatu:

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach;
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie rozwoju sieciowego produktu turystycznego;
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie rozwoju kompleksowego produktu turystycznego;
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie działań prośrodowiskowych.

Wartość projektu: 673 153,55 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  295 530,82 PLN.

Firma „LAGUNA” Mariusz Ciołko otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-3109/21 pn. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek zakłóceń ekonomicznych w firmie wywołanych pandemią Covid-19 przez okres co najmniej 3 miesięcy, dzięki wsparciu na kapitał obrotowy.


Wartość projektu: 40 764,39 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 40 764,39 PLN.